Ako začať…výstavba

Prvý krok – Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie

Pri úvodnej konzultácii počas osobného stretnutia vám poskytneme  informácie, ktoré vás zaujímajú  a zodpovieme vaše otázky či už k pozemku, projektu, financovaniu  alebo výstavbe objektu. Oboznámime sa s vašou predstavou o novom bývaní, vašimi potrebami a očakávaniami a zároveň vám predstavíme systém práce spoločnosti. Spoločne zhodnotíme architektonický a konštrukčný typ vášho budúceho domu, veľkosť a urobíme  približný odhad ceny vášho nového bývania, poprípade vyberieme vhodný projekt aj pozemok. Je potrebné, aby ste si so sebou priniesli všetky podklady, ktoré máte k dispozícií, ako napr. geometrický plán k pozemku, predbežné náčrty, projektovú dokumentáciu s výkazom a výmerom, pokiaľ už bola vyhotovená. Ak sa po stanovených podmienkach rozhodnete s nami spolupracovať, uzatvoríme Zmluvu o dielo.

Druhý krok – Projektová dokumentácia

Pokiaľ ešte nemáte projekt vášho domu, alebo pokiaľ aj projekt máte, ale nie je spracovaný v technologickom prevedení, alebo ak projekt neobsahuje objektívny výkaz výmer, je dôležité vypracovať dokumentáciu  projektu vášho nového bývania, ktorá obsahuje:

 • dispozičné riešenie všetkých podlaží domu s uvedením rozmerov a plôch miestností
 • pôdorysné zakreslenie miestností
 • architektonické pohľady na všetky strany objektu

Pri spracovávaní dokumentácie uskutočníme aj obhliadku miesta stavby a v prípade potreby vykonáme potrebné zamerania. Takto spracovanú projektovú dokumentáciu vám predložíme, zapracujeme do nej vaše pripomienky a predložíme vám ju na konečné odsúhlasenie. Po jej schválení zostavíme výkaz výmer, na základe ktorého vám vypracujeme cenovú ponuku. Ak ste si dali projekt vášho nového bývania vypracovať inou spoločnosťou, stačí ho kompletne so sebou priniesť na osobné stretnutie s nami, aby sme mohli pre vás vypracovať  vhodnú cenovú ponuku.

Tretí krok –  Cenová ponuka

Na základe dohodnutých podmienok s vami, vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku, tzv. rozpočet, ktorý obsahuje podrobný rozpis jednotlivých súčastí stavby.  Túto cenovú ponuku vám predložíme na odsúhlasenie a po dohode s vami pripravíme Zmluvu o dielo.

Štvrtý krok –  Zmluva o dielo

Okrem dohodnutých podmienok a individuálnych častí, obsahuje táto zmluva najmä:

 • garanciu ceny vášho nového bývania a termíny jeho realizácie
 • spôsob úhrad, na základe dohodnutých podmienok
 • popis rozsahu všetkých dodávok, vrátane projektu a iných činností
 • ako prílohy – projektovú dokumentáciu a rozpočet
 • zoznam práv a povinností oboch zmluvných strán

Po podpise zmluvy začíname s prípravou na výstavbu.

Piaty krok –  Príprava výstavby

Pred výstavbou pre vás vybavíme ešte potrebné dokumenty:

 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie všetkých vyjadrení dotknutých inštitúcií, potrebných pre vydanie stavebného povolenia
 • podanie projektu a získaných vyjadrení spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad
 • vypracovanie internej výrobnej dokumentácie objektu

Po vydaní stavebného povolenia môže začať výstavba vášho nového bývania.

Šiesty krok – Realizácia stavby

Realizácia stavby prebieha podľa zmluvne stanovených podmienok.

Siedmy krok –  VÁŠ NOVÝ DOMOV

Na základe dohodnutých podmienok vám odovzdáme hotovú stavbu na kľúč alebo v prípade dohody len hrubú stavbu či holodom.